Skip to content

За Нас

КОИ СМЕ НИЕ?

„Полихим – СС” ЕООД е българска компания, създадена през 1994 г., която развива своята дейност в сферата на химическата промишленост. Тя е компания с утвърдено име на българския пазар, с повече от 20 – годишен опит в производството и търговията на нискозамръзващи течности и широк спектър масла.

За осъществяване на дейността си, фирмата разполага с производствена база,разположена на 30 декара площ в гр.Луковит ,квалифициран персонал и собствен транспорт. През 2007 г. „Полихим – СС” ЕООД получава „Разрешително за дейности с отпадъци“ от Регионална Инспекция по Околна Среда и Води – Плевен, разрешаващо извършването дейности по Събиране, Транспортиране, Временно Съхраняване и Оползотворяване на отработени масла. Разрешителното за дейности с отпадъци е актуализирано през 2010 г. и 2011 г. През 2012 г. фирмата получава Комплексно разрешително № 440-Н0/2012 г., от Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по Околна Среда за съхранение и оползотворяване / регенериране на отработени масла. От 2010г. „Полихим-СС”ЕООД успешно регенерира отработени масла, като изпълнява целите на Организации по оползотворяване и индивидуално изпълняващи целите си лица.

Регенерирането на отработените масла се осъществява в Инсталация за Оползотворяване с капацитет над 50 тона на денонощие, която отговаря на всички изисквания на действащото в България екологично, митническото и данъчно законодателство.

В производството на свежи масла, фирмата използва висококачествени базови фракции и адитиви, като производствените методи и контрол съответстват на сертификата й за качество – ISO 9001-2008.

През 2015г. „Полихим-СС Ойл“ получава и сертификат AQAP, оценяващ системата за управление и контрол на качеството в производството и доставката на смазочни и хидравлични масла в съответствие с изискванията на НАТО.